بایگانی

روش های مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرم توسط بزه دیدگان

مریم کمایی، کارشناس حقوقی: خسارت معنوی عبارت است از هر رونه ضایعه و زیان غیرمجاز که از هتک حیثیت، آبرو و یا لطمه به اعتبار اجتماعی یا فردی شخص و یا به لحاظ تالمات جسمانی و یا روحی و بالاخره به سبب صدمه های عاطفی حاصل می شود.

جبران خسارت معنوی ممکن است به طریق مصالح...