بایگانی

حق حضانت مادر و زوال حق حضانت

میلاد پازوکی زاده، کارشناس حقوقی: نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین (والدین) است.

اگر مادر به فرض مثال فوت کند حضانت و نگهداری و همچنین ولایت بر فرزند بر عهده...